กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.  ร่วมสืบสาน​ รักษา​ ทำนุ​บำรุงพระพุทธศาสนา​ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา​ ประจำปี​ 2565​  จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา​ ประจำปี​ 2565​ (16/02/65) ​ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา​ และสืบสาน​ รักษาวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทย​ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก โดยมีเหตุการณ์สำคัญในทางพุทธศาสนา …

Read More

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษา มสธ. ร่วมผนึกพลังกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริม สืบสานรักษา สร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการแสดง/สาธิตภูมิปัญญาของดีเมืองลำปาง เพื่อนำพาสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ที่ มรภ.ลำปาง “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” “ถ้าความเจริญบนผืนแผ่นดินเป็นเหมือนร่างกาย ศิลปวัฒนธรรมก็คือจิตวิญญาณของแผ่นดิน สมควรอย่างยิ่งที่ต้องร่วมสืบสาน รักษา และทำนุบำรุงคงไว้คู่กับความเป็นชาติสืบไป” …

Read More

อย่าพลาด รับชมการแสดง “ฟ้อนวิถีคนเมือง” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20🌟 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ⭕️ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ▶️ ติดตามข่าวสารของงานได้ที่ เพจ Facebook Fanpage : งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ …

Read More

โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

ความเป็นมา งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช้ชื่อว่า “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1 – 5) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตั้งแต่ครั้งที่ 6 และเปลี่ยนเป็น “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”  จนถึงปัจจุบัน …

Read More

งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนจัดงานประเพณีลอยกระทงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม สืบทอด ทำนุบำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในปี 2564  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ชุมชนร่วมใจ …

Read More

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น​ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนเงินกฐินพระราชทาน เป็นเงิน 1,108,687.25 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็บบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา …

Read More

ประชุมการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

การเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดประชุมการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยพระมหาสัณห์ภิชญ์  สุทฺธมโน หัวหน้ากองงานเลขานุการ วัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุลเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจังหวัดขอนแก่น อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดและฝ่ายพิธีการ สำนักพระพุทธศาสนา  …

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference on …

Read More

กิจกรรม“ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกองกลาง มสธ. จัดกิจกรรม“ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (อาคารตรีศร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปร่วมทำนุบำรุง และสืบทอดพุทธศาสนา …

Read More

งานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2563

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2563 “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ.” ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่” ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช …

Read More