ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” THE 4th NATIONAL AND THE 14 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTS AND CULTURE: SOFT POWER–ARTS AND CULTURE IN CREATIVE ECONOMY (ICAC2024) ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” THE 4th NATIONAL AND THE 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTS AND CULTURE: SOFT POWER–ARTS AND CULTURE IN CREATIVE ECONOMY (ICAC2024) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวม 15 หน่วยงานหลัก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ได้เรียนเชิญคุณนิคม อิศรางกูร ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการแกะสลักผักผลไม้ นำผลงานการแกะสลักผักผลไม้และงานแกะสบู่จัดแสดงในงานด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา ภาพ/ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว

แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง