งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยศแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.
อุบลราชธานี โดย รศ. ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และ ผศ. ดร. ธนพรรณ ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิด และเลี้ยงต้อนรับ
ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยศแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ สนามUBRU HAPPYNESS STADIUM “เลาะตลาดแลง เบิ่งแยงแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี
ในการนี้ รศ. ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้ารับของที่ระลึกในการจัดงานครั้งนี้ด้วย
และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 10.35 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “ฟ้อนรำลายเกราะ” ร่วมแสดงในงาน เพื่อเป็นการ ส่งเสริมอนุรักษ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ภาพ/ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว
แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง