สำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมโครงการงานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เดินทางไปที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม เพื่อประสานงานสร้างความร่วมมือจัดการฝึกอบรบด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางไปที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เข้าพบนางสาวพัสสรณ์สิริ ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และอาจารย์พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด เพื่อประสานงานสร้างความร่วมมือจัดการฝึกอบรบด้านศิลปวัฒนธรรมไทย “โครงการอบรมงานหัตถศิลป์
จากหุ่นกระบอกไทย”  โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒธรรมของมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หุ่นกระบอกไทย ที่ได้สร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นงานหัตถศิลป์
โดยการนำชิ้นส่วนเครื่องประดับของหุ่นกระบอกไทยมาดัดแปลงประยุกต์มาเป็นเครื่องประดับหลากชนิดที่เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงไว้ในเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งยังสามารถสร้างเป็นของที่ระลึก และฝึกทำเป็นงานอดิเรก
หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) จึงจัดโครงการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีอาจารย์พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด  เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศุขสวัสดิ ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

โดยในการจัดอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม ด้านสถานที่
จัดอบรมรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ เป็นการสร้างความยั่งยืนในมิติด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่องานศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อมูลข่าวและที่มา ภาพ/ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว

ภาพ : ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา / และ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง