รู้จักฝ่ายอุทยานการศึกษา

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ กิจกรรม การฝึกอบรม นันทนาการและอาชีพ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ไทย พัฒนาและสร้างมาตรฐานระบบงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผลิตและเผยแพร่สื่อด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อดิจิทัล สื่อกิจกรรม สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆ

การติดต่อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อาคารตรีศร   ชั้น 3   
โทรศัพท์ : 02-504-7730-2
อีเมล : edupark.stou@gmail.com
Facebook : ฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ.
Youtube : รายการสืบสานลายศิลป์