5 อาหารเหนือสุดแสนลำ ที่ต้องไม่พลาด

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะรู้แล้วว่าศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือมีวัฒนธรรมร่วมหรือคล้ายคลึงมาจากอาณาจักรล้านนาในอดีต อาหารพื้นเมืองของภาคเหนือก็ได้รับวัฒนธรรมร่วมอยู่ด้วย โดยอาหารพื้นเมืองภาคเหนือจะมีปัจจัยที่ทำให้อาหารพื้นเมืองแตกต่างจากภาคอื่นเลยนั้นคือสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เนื่องจากที่ตั้งของภาคเหนือตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็จะเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่และเป็นป่าทึบ อาหารพื้นเมือง ของภาคเหนือจะมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยมีผักเป็นส่วนประกอบหลัก ลักษณะเด่นของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ โดยเอกลักษณ์ของอาหารเหนือก็คือ อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมใส่น้ำตาล แต่อาหารนั้นจะได้จากส่วนผสม ที่นำมาทำอาหารก็คือ ผัก โดยนำผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มาเป็นส่วนประกอบ ยกตัวอย่างเช่น ผักแค บอน หยวกกล้วย ผักหวาน เป็นต้น …

Read More

เครื่องแต่งกายพื้นเมืองชาวเหนือ

เครื่องแต่งกายแบบพื้นเมืองของภาคเหนือ เป็นตัวบ่งบอกของคนในแต่ละถิ่น สำหรับในเขตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ในอดีต ที่เป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่และครอบคลุมไปใน ๔ ประเทศได้แก่ ไทย , เมียนมาร์ (พม่า) , ลาว , และจีน ในปัจจุบัน ดังนั้นคนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น ไทยวน …

Read More

ประวัติที่มาของ ฟ้อนที

     ฟ้อนที (ฟ้อนร่ม) โดยคำว่า “ที” หมายถึง ร่ม เป็นภาษาไต (ไทใหญ่,ไทลื้อ) ใช้เรียกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฟ้อนทีจะมีการแสดงในหลายจังหวัด ในภาคเหนือและมีความแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดฟ้อนทีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนิยมใช้รูปทรงสวยและใช้อุปกรณ์ประกอบการรำและลีลาในการรำ เป็นผลงานจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดแสดงในงานนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ …

Read More

ประวัติที่มาของ ฟ้อนขันดอก

     ฟ้อนขันดอก” เป็นการแสดงนาฎศิลป์สร้างสรรค์ของชาวล้านนา โดยเริ่มจาก พ่อครูมานพ ยาระนะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงพื้นบ้านประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยฟ้อนขันดอกนั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการแสดงการรำประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นให้แก่บ้านเมืองโดย มีอุปกรณ์การแสดงเป็นขันดอก หรือพานใส่ดอกไม้แบบล้านนา ซึ่งตกแต่งเพื่อใช้ในการบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ในงานบุญพิธีทางศาสนา ฟ้อนขันดอกถือว่าเป็นศิลปะการแสดงที่มีเสน่ห์ที่สำคัญอย่างมากของชาวเหนือ มีการแสดงที่มีความสวยงามและมีท่าทางที่อ่อนช้อยและมีจังหวะ …

Read More

การฟ้อน ศิลปะการแสดงขึ้นชื่อของชาวล้านนา

การฟ้อนของชาวล้านนาในอดีตประกอบไปด้วยลีลาท่าทางที่เลียนแบบหรือดัดแปลงแบบหรือแปลงมาจากธรรมชาติ มักมีลักษณะเป็นศิลปะตาม เผ่าพันธุ์โดยแท้จริง กล่าวคือเชื่องช้าแช่มช้อยสวยงามไม่มีลีลาท่ารำที่ซับซ้อนยุ่งยาก ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับใด ๆ เป็นท่าง่ายๆสั้นๆมักแสดง เป็นชุดมีมากมายหลายรูปแบบ และขนานนามชุดการแสดงหรือกระบวนฟ้อนนั้นๆ ตามเชื้อชาติของผู้ฟ้อนซึ่งเรียกตามภาษาถิ่นพื้นเมืองว่า ช่างฟ้อน ( ออกเสียงว่า “ จ้างฟ้อน ” ) และหมายรวมกันไปหมดทั้งชายและหญิง ชาวพม่าจะเรียกการแสดงหรือการฟ้อนชุดนั้นว่า ฟ้อนม่าน …

Read More

ขนมหันตรา

ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่า งานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนม ขนมหันตรา หรือขนมฝอย เป็นขนมโบราณ ที่นำถั่วกวนมาตกแต่งให้ดูน่ากินมากขึ้น ใช้ได้ทั้ง ถั่วดำ ถั่วแดง แต่นิยมคือถั่วเขียว โดยนำไข่มาห่อให้เป็นตารางสวยงาม ขนมหันตราเป็นขนมมงคลของไทยที่มีมาแต่โบราณ ใช้สำหรับงานมงคล …

Read More

ล่าเตียง

“ล่าเตียงคิดเตียงน้อง นอนเตียงทองทำเมืองบน ลดหลั่นชั้นชอบกล ยลอยากนิทรคิดแนบนอน” ส่วนหนึ่งจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ “ล่าเตียง” คือ อาหารว่างไทยโบราณอย่างหนึ่ง จาก ตำราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้กล่าวถึงล่าเตียง ว่าเป็นเครื่องเคียงในสำรับกับข้าวซึ่งใช้ไข่โรยเป็นร่างแห ห่อไส้ซึ่งทำด้วยกุ้งผัดกับเครื่องปรุง ให้มีขนาดพอดีคำ เป็นอาหารโบราณที่หารับประทานได้ยาก เนื่องจากมีวิธีการปรุงที่ต้องใช้ศิลปะและต้องใช้ความประณีตในการทำเป็นอย่างมากอีกทั้ง …

Read More

เกาะเกร็ดเลื่องลือ ขึ้นชื่อทอดมันหน่อกะลา เพิ่มคุณค่าอาหารท้องถิ่น

        ที่มา:  https://www.chillpainai.com/scoop/8924/ ลําน้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากทางเหนือผ่านบ้านบางตะไนย์ บ้านใหม่ บ้านบางพูด และบ้าน ปากเกร็ด จากบ้านปากเกร็ดตรงบริเวณที่ลําน้ำไหลโค้งอ้อมเป็นรูปเกือกม้า ทําให้เกิดผืนดินเป็นแหลม ยื่นไปตามความโค้งของลําน้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนแคบที่สุดของแหลมได้มีการขุดทางน้ำเล็กๆ ที่ชาวบ้าน เรียกว่า เกร็ด หรือ เตร็ดมาก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดเกร็ดเป็นทางการ เกาะเกร็ด …

Read More

ทำไมคนมอญต้องร้อง “เพลงเจ้าขาว” ในช่วงเทศกาลการทำบุญ

“….เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอมแต่ดอก ดอกเอ๋ย ดอก….” “เพลงเจ้าขาว” ที่ผู้คนบนเกาะเกร็ด น่าจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินเพลงนี้กันมาบ้าง เนื่องจากเป็นเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวเกาะเกร็ด และอำเภอปากเกร็ด ซึ่งเป็นเพลงเรือของคนมอญที่ใช้ร้องรับกันระหว่าง พายเรือไปตามบ้านเรือนริมน้ำในช่วงเทศกาลการทำบุญ แล้วทำไมถึงต้องร้องแล้วยังเป็นเนื้อร้องภาษาไทยอีกด้วย ทั้งที่ความจริงเป็นเพลงที่อยู่ในประเพณีของคนมอญ เพลงเรือนี้หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เพลงเจ้าขาว” เป็นเพลงเรือที่คาดว่าคนมอญได้ปฏิบัติและเป็นประเพณีมาช้านาน อาจเป็นประเพณีที่มีอยู่ก่อนในเมืองมอญและคนมอญเหล่านั้นได้นำมาใช้เมื่อมาอยู่ในเมืองไทย ดังจะเห็นได้ว่าประเพณีนี้มีเฉพาะในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญเท่านั้น …

Read More

เกาะเกร็ด มุมมองใหม่ ใส่ใจ สร้างสรรค์

เกาะเกร็ดอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่คู่กับชาวปากเกร็ดนนทบุรีมาอย่างยาวนาน เกาะเกร็ดเป็นเกาะในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอ    ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากจะเป็นแหล่งชุมชนที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน เกาะเกร็ดยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งมีการพัฒนาสถานที่ให้เหมาะกับผู้คน และการท่องเที่ยวในปัจจุบันมากขึ้น อีกทั้งได้รู้จักกับชุมชนเกาะเกร็ดในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะชวนให้อยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ ทำกิจกรรม พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว ทั้งสถานที่เกี่ยวกับแหล่งโบราณศิลปวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงที่ถ่ายรูปมากมายให้ได้เก็บภาพความทรงจำของเกาะเกร็ดอีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิม แหล่งการเรียนรู้ …

Read More