นางถนอม คงยิ้มละมัย ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2561

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร ประจำปี 2561” สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  “ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี” นางถนอม  คงยิ้มละมัย เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2487 สัญชาติ  ไทย …

Read More

นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2565

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร ประจำปี 2565 ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  สาขาคหกรรมศิลป์ “การแกะสลักผักผลไม้” นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา  เกิดเมื่อวันที่ …

Read More