มสธ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล

มสธ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 65 เวลา 13.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี …

Read More

งานประเพณีลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานตำนานแดนดินถิ่นใต้”

ชุมชนร่วมใจลอยกระทงที่ มสธ. ปีที่ 15 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.พร้อมด้วย *เครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรม วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ …

Read More

ขอเชิญท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่ มสธ. สนุก สุขใจ ปลอดภัยแน่นอน

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 📌 การจัดงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” ให้คงอยู่สืบไป

Read More

งานอุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับงานกองกลาง จัดโครงการ อุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ ร่วมแสดงในสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี ศิลปะและการสาธิตอาหารท้องถิ่นเมืองนนท์ขึ้น …

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

วันนี้เวลา 10.00 น. (27 กรกฎาคม 2565 )สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรองศาตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล …

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ปี 2565 ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. …

Read More

กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมสืบสาน รักษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่13 และ 14 ก.ค. 65) …

Read More

โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “สินค้าดี วิถีวัฒนธรรม การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ. นนทบุรี

📌เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สินค้าดี วิถีวัฒนธรรม การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ. นนทบุรี โดยมีนักเรียนและผู้สนใจเข้าอบรม จำนวน 30 คน โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ …

Read More

มสธ.เข้าร่วมและเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2565  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมและเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา บุคลากรของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรมในสาขาคหกรรมศิลป์ ทั้งนี้ ฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้จัดส่งประวัติและผลงานของ นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา …

Read More

ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2565

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายอุทยานการศึกษา จัดโครงการทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม  เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2565  (15 พ.ค. 65)  โดย จัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสาน​ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ​ ห้องโถงชั้น1 อาคารตรีศร​ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมี​ …

Read More