งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนจัดงานประเพณีลอยกระทงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม สืบทอด ทำนุบำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในปี 2564  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ชุมชนร่วมใจ …

Read More

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น​ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนเงินกฐินพระราชทาน เป็นเงิน 1,108,687.25 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็บบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา …

Read More

ประชุมการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

การเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดประชุมการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยพระมหาสัณห์ภิชญ์  สุทฺธมโน หัวหน้ากองงานเลขานุการ วัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุลเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจังหวัดขอนแก่น อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดและฝ่ายพิธีการ สำนักพระพุทธศาสนา  …

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference on …

Read More

กิจกรรม“ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกองกลาง มสธ. จัดกิจกรรม“ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (อาคารตรีศร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปร่วมทำนุบำรุง และสืบทอดพุทธศาสนา …

Read More

งานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2563

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2563 “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ.” ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่” ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช …

Read More

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน วันที่ 9 ตุลาคม 2563  ณ ศาลาการเปรียญพระเทพคุณาธาร วัดป่าประดู่ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน …

Read More

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการทำดอกบัวประดิษฐ์จากดินไทย

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการ “โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการทำดอกบัวประดิษฐ์จากดินไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ในการทำดอกบัวประดิษฐ์จากดินไทยรูปแบบการอบรม มีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมออนไลน์  โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากร นางสุนิภา …

Read More

โครงการ “อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมศิลปะการพับดอกบัวในงานบุญ”

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการ “อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมศิลปะการพับดอกบัวในงานบุญ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ในการพับดอกบัวในงานบุญ รูปแบบ การอบรม มีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากร …

Read More

ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา

วันนี้ เวลา 08.30 น. ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดงาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา” ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (อาคารตรีศร) โดย… ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/บุคลากร …

Read More