กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

               การถวายผ้ากฐินเป็นการถวายทานที่กำหนดกาลแน่นอนไว้ในวินัยปิฎก คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งถือเป็นงานบุญประจำปีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่ได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล
                         พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะที่ล้ำเลิศ ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี สืบสานกันมาจนเป็นโบราณราชประเพณี ดังนั้นการถวายผ้ากฐินจึงถือเป็นพระราชพิธีและพิธีที่สำคัญในการที่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และพุทธศาสนิกชน ได้บำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันเป็นประจำทุกปี พระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ มีพระราชภารกิจในการทรงทำนุบำรุงและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง จึงได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นพระราชประเพณี แต่การถวายผ้าพระกฐินมีกำหนดเพียง 1 เดือน ในขณะที่มีพระอารามหลวง ทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้น จำนวน 310 พระอาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป ด้วยการแสดงความจำนงมายังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ
ข้อมูลจาก : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2563). สรุปการดำเนินงานพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดแนวนโยบายไว้เป็นที่แน่ชัดว่าจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและถือเป็นภารกิจอันพึงกระทำสืบไป อีกทั้งมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการสอนทางไกล จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการให้นักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะกันมากยิ่งขึ้นด้วยพลังแห่งศรัทธาของสาธุชน ขออานิสงส์ของการบำเพ็ญกุศลในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานจงเป็นพลังปัจจัยให้เกิดความไพบูลย์ งอกงามตามวิสัยแก่ผู้มีกุศลจิต อันได้แก่ ข้าราชการและบุคลากร        ทุกหน่วยงาน นักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสร่วมบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยทั่วกัน
ข้อมูลจาก : สถานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี.(2564). สูจิบัตรพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจำปี 2564.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ครั้งที่ 1  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2524 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 • ครั้งที่ 2  วันที่ 24 ตุลาคม 2525 ณ วัดธาตุพนมวรวิหาร อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม
 • ครั้งที่ 3  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2526 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 • ครั้งที่ 4  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • ครั้งที่ 5  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2528 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 • ครั้งที่ 6  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2529 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • ครั้งที่ 7  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2530 ณ วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • ครั้งที่ 8  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2531 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
 • ครั้งที่ 9  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 10  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 • ครั้งที่ 11  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 ณ วัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 • ครั้งที่ 12  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2535 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 • ครั้งที่ 13  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
 • ครั้งที่ 14  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2537 ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • ครั้งที่ 15  วันที่ 14 ตุลาคม 2538 ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • ครั้งที่ 16  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2539 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 • ครั้งที่ 17  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ครั้งที่ 18  วันที่ 22 ตุลาคม 2541 ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • ครั้งที่ 19  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2542 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 • ครั้งที่ 20  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
 • ครั้งที่ 21  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2544 ณ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
 • ครั้งที่ 22  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • ครั้งที่ 23  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • ครั้งที่ 24  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • ครั้งที่ 25  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2548 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 • ครั้งที่ 26  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 • ครั้งที่ 27  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 ณ วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 • ครั้งที่ 28  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
 • ครั้งที่ 29  วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 • ครั้งที่ 30  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดโยธานิมิตร พระอารามหลวง อ.เมืองตราด จ.ตราด
 • ครั้งที่ 31  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 • ครั้งที่ 32  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ชุมพร
 • ครั้งที่ 33  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
 • ครั้งที่ 34  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครนายก
 • ครั้งที่ 35  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สระแก้ว
 • ครั้งที่ 36  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองเลย จ.เลย
 • ครั้งที่ 37  วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังง
 • ครั้งที่ 38  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 • ครั้งที่ 39  วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • ครั้งที่ 40  วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 • ครั้งที่ 41  วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ครั้งที่ 42  วันที่  22 ตุลาคม 2565 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อ.เมืองสตูล จ.สตูล