อบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดการอบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดการอบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”  ณ ห้องประชุมศุขสวัสดิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม

โดยนางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กล่าวเปิดการอบรม โดยท่านให้ความสำคัญ ด้านการสร้างความร่วมมือเครือข่าย
ในงานศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) แบบยั่งยืนและต่อยอด
งานในครั้งต่อๆไป  ในการจัดอบรมครั้งนี้นอกจากเป็นการตอบสนองด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังเป็นการสนองงานตาม
พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีใจรักและศรัทธา
งานศิลปะไทย อันเป็นกิจกรรมหลักที่ถือว่าเป็นภารกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษามุ่งเน้นสู่การอนุรักษ์ สืบสานทั้งในและนอกพื้นที่ภายใต้ปรัชญา “สืบสานงานช่างหลวงสู่ปวงชน” อีกด้วย

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร “อาจารย์พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด” ครูนักถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์  โดยนำเอาองค์ความรู้จากงานปั้นหุ่นกระบอกมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับรูปแบบต่างๆ  เช่น ต่างหู – กรรเจียกจรคอลเล็คชั่นมาลัย กำไล สร้อยคอ โดยมีแรงบันดาลใจจากลวดลายไทย  ในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในเขตจังหวัดนครปฐม เข้ารับการอบรม จำนวน 31 คน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว
ผู้เข้าอบรมมีผลงาน เป็นของตนเองเป็นเครื่องประดับจำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ ต่างหู และกำไลมือ สร้างความภาคภูมิใจและรักในงานหัตถศิลป์ของไทย
ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ฝากข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไปดังนี้

– ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญและนำไปประกอบเป็นอาชีพได้

– ควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อโครงการที่อยากให้จัดในครั้งต่อไป

– การทำลายไทย “ลายรดน้ำ”

– การทำหุ่นกระบอกไทย

– การเรียนรู้วิชาศิราภรณ์ เครื่องประดับ สำหรับใช้สวมใส่ศีรษะเช่น ชฎามงกุฎ

– การเขียนลายไทย

– การทำขนมไทย, อาหารไทย

โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง หวังว่าทุกท่านจะช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานงานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทยมรดกภูมิปัญญาของไทย และสามารถนำความรู้ไปฝึกฝนทำเป็นงานอดิเรกหรือนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ต่อไป

วิดีโอข่าว : https://youtu.be/WJepDY7Rohs

ข้อมูลข่าวและที่มา ภาพ/ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว

ภาพ : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง