ทำไมคนมอญต้องร้อง “เพลงเจ้าขาว” ในช่วงเทศกาลการทำบุญ

“….เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอมแต่ดอก ดอกเอ๋ย ดอก….” “เพลงเจ้าขาว” ที่ผู้คนบนเกาะเกร็ด น่าจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินเพลงนี้กันมาบ้าง เนื่องจากเป็นเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวเกาะเกร็ด และอำเภอปากเกร็ด ซึ่งเป็นเพลงเรือของคนมอญที่ใช้ร้องรับกันระหว่าง พายเรือไปตามบ้านเรือนริมน้ำในช่วงเทศกาลการทำบุญ แล้วทำไมถึงต้องร้องแล้วยังเป็นเนื้อร้องภาษาไทยอีกด้วย ทั้งที่ความจริงเป็นเพลงที่อยู่ในประเพณีของคนมอญ เพลงเรือนี้หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เพลงเจ้าขาว” เป็นเพลงเรือที่คาดว่าคนมอญได้ปฏิบัติและเป็นประเพณีมาช้านาน อาจเป็นประเพณีที่มีอยู่ก่อนในเมืองมอญและคนมอญเหล่านั้นได้นำมาใช้เมื่อมาอยู่ในเมืองไทย ดังจะเห็นได้ว่าประเพณีนี้มีเฉพาะในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญเท่านั้น …

Read More

“กาแฟ” วัฒนธรรมแห่งความรุ่มรวย

          การดื่มกาแฟเป็นสิ่งที่หลายคนใบปัจจุบันลุ่มหลง  ด้วยความนิยมอย่างสูงทำให้เกิดมีร้านขายกาแฟอยู่แทบทุกแห่งหน  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  กว่ากาแฟจะมีอิทธิพลกับคนไทยเช่นนี้  มีเส้นทางการเติบโตอย่างไร  เริ่มเข้ามาในแผ่นดินไทยตั้งแต่เมื่อใด  แล้ววัฒนธรรมการดื่มกาแฟมีความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมไทยอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้           เดิมคนไทยเรียกกาแฟว่า ข้าวแฝ่ …

Read More

ชีวิตวิถีใหม่ วัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นการระบาดใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด …

Read More

ประเพณีสงกรานต์

      ภาพที่ 1 การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ที่มา : (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม,2551น.1)              ประเพณีสงกรานต์ จัดเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยเราที่มีความงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู …

Read More

แห่นางดาน : ประเพณีสงกรานต์เมืองนครศรีธรรมราช

            ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ และในยุคปัจจุบันได้นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น   “พิธีแห่นางดาน” เป็นประเพณีของศาสนาพราหมณ์ที่ได้รับการฟื้นฟูโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลสงกรานต์เมืองนครศรีธรรมราช เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน และสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราช  ประวัติประเพณี “แห่นางดาน”       …

Read More

“ต้นกัญชง” พืชมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง

          ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมและความเชื่อต่างๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชุมชนที่มีการสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงมีการดำเนินอยู่ในปัจจุบัน พืชทางการเกษตรที่เรียกว่า “ต้นกัญชง” เป็นพืชตระกูลเดียวและมีลักษณะคล้ายกับ “ต้นกัญชา” ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยคุณสมบัติทางเส้นใยที่มีคุณภาพสูง ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้หลายชนิด และในคติความเชื่อชาวม้ง   “ต้นกัญชง” …

Read More

มาลัยข้าวตอก : ธัญพืชแห่งศรัทธาแห่งลุ่มน้ำชี

          ประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตรมีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก “ข้าว” เป็นอาหารหลักของคนในประเทศและเหลือเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย สังคมไทยนิยมปลูกข้าวเพื่อบริโภคมาตั้งแต่ยุคโบราณ เรียกได้ว่า ข้าวเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนในสังคมไทย พิธีกรรมการปลูกข้าว การแปรรูปข้าวจึงเกิดขึ้น กลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ชาวบ้านในแต่ละท้องที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งประเพณีที่เกิดจากข้าว ได้แก่ พิธีแห่นางแมวขอฝน พิธีแรกนาขวัญ พิธีขนข้าวเข้ายุ้ง พิธีล้อมข้าว …

Read More

เที่ยววันเดียวจบครบรสที่เมืองแม่กลอง

          สังคมในเมืองปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนมากขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมที่แออัดของคนในกรุงเทพมหานครทำให้การพักผ่อนในรูปแบบท่องเที่ยวจึงเป็นที่ต้องการของคนในยุคปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในเมือง ด้วยระยะทางใกล้กับกรุงเทพมหานคร สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู สมุทรสงครามในวันนี้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในวันสุดสัปดาห์ที่นักท่องเที่ยวหลายคนติดใจในเสน่ห์และวิถีชีวิตคนในเมือง ประวัติจังหวัดสมุทรสงคราม           “เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ …

Read More

เยาวราช : ถิ่นย่านการค้าชุมชนชาวจีน

          ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “ชนชาติจีน” กลุ่มคนสำคัญที่มีบทบาทในสังคมไทย ขึ้นชื่อในเรื่องการค้าขายได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาได้นำวัฒนธรรม รูปแบบการใช้ชีวิต การกิน และเทศกาลต่างๆเข้ามาในดินแดนประเทศไทย ประวัติย่านไชน่าทาวน์เยาวราช           ภาพที่ ๑ …

Read More

“สังขละบุรี” : วิถีชีวิตชาวมอญลุ่มแม่น้ำซองกาเลีย

          ช่วงปลายฝนต้นหนาวกำลังมาถึง เหล่านักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยกำลังวางแพลนในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น เห็นได้จากโลกออนไลน์จากเพจแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้กดไลค์และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้รับการกล่าวขานในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และความน่ารักของชาวบ้านไทย-มอญที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน           ภาพที่ 1  …

Read More