อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4  และศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  ชั้น 2  อาคารตรีศร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฝ่ายอุทยานการศึกษา  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย   โดยได้เชิญ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย  …

Read More

อุทยานดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์

ฝ่ายอุทยานการศึกษา  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  ร่วมสนับสนุนการจัดแสดงดนตรีในสวน เพลงพระราชนิพนธ์  โดยวงดุริยางค์ตำรวจ ในโครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี “เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี” เมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอบคุณภาพจาก Facebook : อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก …

Read More

งาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  รศ.ดร.ภานุมาศ  ขัดเงางาม  รักษาการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมทำบุญในงาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา”  ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์  และร่วมเวียนเทียน  …

Read More

อบรม “การทำเครื่องแขวนดอกไม้สด”

ฝ่ายอุทยานการศึกษาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำเครื่องแขวนดอกไม้สด  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  โดยได้เชิญทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำเครื่องแขวนดอกไม้สด  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารตรีศร  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   [ngg_images source=”galleries” container_ids=”3″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ …

Read More

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตหันตรา  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดงาน  ในการนี้ รศ.ดร. …

Read More

คณะจาก มสธ. เข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสนามจันทร์  คณะนักแสดงชุด “อินกอนฟ้อนแกน” จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี  เข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานันท์  กึ่งศตวรรษ  สนามจันทร์  ศิลปากร”  ในปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  …

Read More