เชิญชมการแสดงชุด สะออนงามตา ลีลาสีสวาด ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรับชมการแสดง  การแสดงชุด สะออนงามตา ลีลาสีสวาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (ภาคเช้า) เวลา 11.10 – 11.20 น. ณ ฮอลล์ 2 (Hall 2) เวที 1 โคราชฮอลล์ (Korat Hall) ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี พันธกิจ ด้านที่ 4 ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมุ่งเน้น เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ให้คงอยู่คู่คนไทยอย่างยังยืน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศวช.มสธ. อุบลราชธานี และสาขานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม“ จัดการแสดงชุด “สะออนงามตา ลีลาสีสวาด” เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา และเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์พิ้นบ้านไทยที่ประยุกต์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ผลงานนี้ สร้างสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่มีต่อแมวสีสวาด ในตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แมวสีสวาดเป็นหนึ่งในแมวมงคลของประเทศไทย ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีลักษณะมีสีขนเป็นสีเหมือนเมล็ดของต้นสวาดและมีสีเดียวทั้งลำตัว หากใครเลี้ยงไว้จะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์แก่เจ้าของ มักนิยมให้แมวสีสวาดเป็นคู่แก่บ่าวสาวเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสร้างสรรค์ท่ารำจากลักษณะพฤติกรรมของแมวสีสวาด
ใช้ท่าทางที่โดดเด่น เช่น ท่าเลียขน ท่านอน ท่ากลิ้ง และท่ารำพื้นบ้านโคราช รวมไปถึงท่ารำที่ออกแบบขึ้นมาใหม่
ในลักษณะที่เป็นการนำเสนอระบำสัตว์ ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านโคราชประยุกต์เป็นหลักในการสร้างสรรค์โดยเน้น
ใช้ปี่และซอเป็นเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะหลักและใช้เสียงกระดิ่ง เสียงแมวร้อง เพื่อเสริมสร้างอารมณ์ทางดนตรี
การแต่งกายเน้นสีเทาประกายเงินเพื่อสื่อถึงขนของแมวสีสวาด ใช้เครื่องประดับเงินเนื่องจากสีขนของแมวสีสวาด
เมื่อกระทบกับแสงแดดแล้วจะมีสีเทาประกายเงิน ด้านรูปแบบการแปรแถวใช้การแปรแถวที่มีความหลากหลาย รวมถึงการกระจัดกระจายและการรวมกลุ่มเพื่อสื่อให้เห็นถึงความซุกซนของแมวสีสวาดที่อยู่รวมกันหลายตัว
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของแมวสีสวาด

สามารถติดตามข้อมูลตารางการเเสดงได้ทางเว็บไซต์ : www.sinudom22korat.com

https://www.facebook.com/share/p/oCbH4JS58DkBwU3w/?mibextid=WC7FNe