การแสดงพระธรรมเทศนา โดย..หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จัดโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำ ปี 2567  จัดการแสดงพระธรรมเทศนา โดย..หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ ห้องประชุมอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติธรรม ในชีวิตประจำวันตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบัน ด้วยความเข้าใจความจริงของธรรมชาติ สามารถนำหลักธรรม มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน  มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังธรรมเทศนา ประมาณ 900 คน โดยมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้ขอบคุณอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะผู้บริหาร และทีมงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย

การแสดงพระธรรมเทศนา โดย..หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาได้ในช่องทางต่อไปนี้
เพจ facebook : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม – ฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063702574520
เพจ facebook : มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
https://www.facebook.com/LPPramoteMediaFund
ข้อมูลข่าว ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว ภาพ : มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง