ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรายการ The People Show ทาง ททบ.5

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567  รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วยคุณนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา นำผลงานการแกะสลักผักผลไม้ การแกะสลักสบู่ และน้องหมาส้มโอ น้องทับทิมสยาม น้องขาวน้ำผึ้ง ร่วมแถลงข่าวกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในรายการ The People Show ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ (ททบ.๕)

ในการจัดงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๔ ภายใต้ชื่องาน “พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ” The 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power – Arts and Culture in Creative Economy ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (ตึกพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จัดโดย เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
#ICAC2024 #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม