โครงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมร่วมออกบูธในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมร่วมออกบูธในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ยึดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับทุกคน การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนคู่คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ในการร่วมงานครั้งนี้ ฝ่ายอุทยานการศึกษาร่วมจัดกิจกรรม Workshop, Upskill and Reskill 2 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ด้านการฝึกอบรมอาชีพการทำผ้าบาติก โดยวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำ
ผ้าบาติก “คุณมาริสา บุญมาก” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมที่ 2 การแกะสลักผักผลไม้ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยวิทยากรครูภูมิปัญญาด้านการแกะสลักที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย คุณนิคมอิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ซึ่งได้รับรางวัล “เพชรพระนคร ประจำปี 2565”

โดยทั้ง 2 กิจกรรม มีผู้สนใจทั่วไป
ได้แก่นักเรียน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เป็นจำนวนมาก โดยหากผู้เข้าร่วม
ในกิจกรรมมีความสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถสามารถนำมาไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ในอนาคต ฝ่ายอุทยาการศึกษาจะได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อต่อยอดในเชิงการการอบรมเพื่อใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ภาพ/ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว
แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง