ขอเชิญท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่ มสธ. สนุก สุขใจ ปลอดภัยแน่นอน

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

📌 การจัดงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” ให้คงอยู่สืบไป