งานอุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับงานกองกลาง
จัดโครงการ อุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ ร่วมแสดงในสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี

โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี ศิลปะและการสาธิตอาหารท้องถิ่นเมืองนนท์ขึ้น  โดยเน้นให้บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการ *ชมดนตรี
*ชิมขนมไทย *ฝึกทักษะการแกะสลักผักผลไม้ *ฝึกงานศิลปะวาดภาพ ขนมไทยที่นำมาสาธิตภายในงานได้คัดสรรขนมไทยที่ควรอนุรักษ์ และสืบทอด เผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองนนทบุรี อาทิ ขนมเทียนสลัดงา จากวิสาหกิจ ชุมชนวัดทางหลวงขนมครกโบราณ  “ขนมเทียนสลัดงา” เป็นขนมไทยโบราณหาทานยาก  ขั้นตอนการทำความละเอียดอ่อน ซึ่งเสน่ห์ของขนมเทียนสลัดงา คือ ความหอมของเทียนอบ พอกัดเข้าไปจะสัมผัสได้ถึงความหอมของเทียนและงา ซึ่งเป็นเสน่ห์ของขนมไทยโบราณมาตั้งแต่ดั้งเดิม  “การแกะสลักผักผลไม้”  โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คุณนิคม นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศิลป์  ได้รับรางวัลเพชรพระนคร   http://web2.stou.ac.th/oce/edupark/?p=2921

เป็นผู้สาธิตการแกะสลักผักผลไม้ภายในงานด้วย

ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทางช่อง facebook : Stou Variety เพื่อให้สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ มสธ. ที่ใช้ระบบการเรียนการสอนในระบบทางไกล ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง #งานสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี #งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มสธ. #ฝ่ายอุทยานการศึกษา #แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านศิลปวัฒนธรรม #กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ข่าว : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม