สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

วันนี้เวลา 10.00 น. (27 กรกฎาคม 2565 )สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรองศาตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และคุณยอดชาย ศึกษาชาติ ผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้เข้าร่วมและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี กับนายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา บุคลากรของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมผู้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศิลป์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้มอบโล่รางวัล

โดยในปี 2565 นี้ มีบุคคลได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ในสาขาต่างๆ 12 สาขา จำนวน 37 ราย เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้ดำเนินการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนสืบไป

จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา และผู้เข้ารับ โล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 37 รายในครั้งนี้ และขอให้กำลังใจ ในการสร้างผลงาน และตั้งใจทำงาน
เพื่อนำสิ่งดี สู่มหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป”

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว
ภาพ : สถานสื่อสารองค์กร
แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง