พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2562
ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) ต.แม่กลอง  อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม)

พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
พระสงฆ์ 45 รูป สามเณร 1 รูป

หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนเงินถวายพระราชกุศล
1,056,016.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันสิบหกบาทถ้วน)

วันและเวลาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

สามารถอ่านสูจิบัตรได้ที่นี่ : https://online.anyflip.com/saopn/fcxt/mobile/

ภาพ/ข้อมูล : นางสาวบุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม