พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2561
ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต)

พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
พระสงฆ์ 21 รูป  สามเณร  126 รูป

หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนเงินถวายพระราชกุศล
1,157,795 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

วันและเวลาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น.

สามารถอ่านสูจิบัตรได้ที่นี่ : https://anyflip.com/saopn/bfcl/

ข้อมูล/ภาพ : นางสาวบุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม