พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2564
ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รักษาการเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
พระเทพวิสุทธิคุณ

พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
พระสงฆ์ 46 รูป สามเณร 163 รูป

หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์   จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนเงินถวายพระราชกุศล
1,108,687.25 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

วันและเวลาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สามารถอ่านสูจิบัตรได้ที่นี่ : https://anyflip.com/rxsnl/aupz/

ภาพ/ข้อมูล : นางสาวบุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม