พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2560
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี
พระเทพปัญญาโมลี  (วิศิษฏ์ กนฺตสิริ)

พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
พระสงฆ์ 16 รูป สามเณร 1 รูป

หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนเงินถวายพระราชกุศล
1,065,035.85 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันสามสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

วันและเวลาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

สามารถอ่านสูจิบัตรได้ที่นี่ : https://online.anyflip.com/saopn/eljy/mobile/

ชมคลิปวิดีโอ : https://youtu.be/IqKP1rFPgBM

ภาพ/ข้อมูล : นางสาวบุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม