โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “สินค้าดี วิถีวัฒนธรรม การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ. นนทบุรี

📌เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สินค้าดี วิถีวัฒนธรรม การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ. นนทบุรี

โดยมีนักเรียนและผู้สนใจเข้าอบรม จำนวน 30 คน
โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์
จากวิทยากร คุณลัดดา วันยาเล ประธานกลุ่มผ้าบาติกชุมชนเกาะเกร็ด และ ดร.จินตนา ปรัสพันธ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยบริหารการผลิตและพัฒนาชุดการเรียนรู้ มสธ.
การจัดอบรมครั้งนี้ นอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้มีโอกาส ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม การร่วมมือกับชุมชนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเก็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย รวมถึงการได้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์/สินค้าของชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นของเกาะเกร็ด ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและทางโซเชียลมีเดียสื่อยุคดิจิทัล เปิดโอกาสให้ประชาชนสร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน
📌ข่าว : นางสาวบุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง