พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2559

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2559
ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส
พระภัทรธรรมสุธี

พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
พระสงฆ์  34 รูป สามเณร 81 รูป

หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำนวนเงินถวายพระราชกุศล
1,050,498 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

วันและเวลาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

สามารถอ่านสูจิบัตรได้ที่นี่ : https://online.anyflip.com/saopn/zzry/mobile/

ภาพ/ข้อมูล : นางสาวบุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

About หฤขนันทร์ อุมาจิ

View all posts by หฤขนันทร์ อุมาจิ →