มสธ.เข้าร่วมและเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2565  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมและเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา บุคลากรของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรมในสาขาคหกรรมศิลป์

ทั้งนี้ ฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้จัดส่งประวัติและผลงานของ นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมคัดเลือกจากผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ  จำนวน  37 ราย จำแนกได้ 12 สาขา ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์  สาขาดุริยางคศิลป์  สาขาศิลปะการแสดง   สาขาวรรณศิลป์ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  สาขาคหกรรมศิลป์ สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี   สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร ประจำปี 2565 ”  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2565  เวลา 13. 00 น. ณ ห้องประชุมสมันตเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยได้เกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกรรมการและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

  1. คุณบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม
  2. รศ.ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  3. คุณวัชรพงษ์ สุขีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับผลการคัดเลือก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้ทราบต่อไป #รางวัลเพชรพระนคร #ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข่าว : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว