ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ปี 2565
ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ผู้แทนคณะกรรมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการ
จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โดยมีพระครูวิมลธรรมรส เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์  ผู้แทนคณะกรรมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธาน
ฝ่ายฆราวาส  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนของหน่วยงานราชการในจังหวัดสตูล กรรมการวัดชนาธิปเฉลิม ร่วมประชุมหารือเตรียมงานด้านต่างๆ

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสตูลให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมอบภาระกิจการปฏิบัติงานในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

เวลา 19.00 น. : พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

เวลา 13.09 น. : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดสตูลทุกหมู่เหล่า ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ในวันดังกล่าว สำหรับการแต่งกายพิธีสมโภช ข้าราชการ ประชาชนผู้มาร่วมพิธี แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดผ้าไทย
และพิธีถวายผ้าพระกฐิน ข้าราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไป ชุดผ้าไทย หรือแต่งกายชุดสุภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว

แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง