งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนจัดงานประเพณีลอยกระทงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม สืบทอด ทำนุบำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2564  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่” โดยมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายที่จะเชิญชวนหน่วยงานใกล้เคียงที่มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบที่ยังคงไว้เช่นเดิม เพื่อเป็นศูนย์กลางชุมชนในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยฯตามปณิธานที่ตั้งไว้

โดยในการจัดงานคณะผู้บริหาร/บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมาธิราชและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมลอยกระทงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทย และมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-๑๙ ดังนี้

– มีประตูทางเข้า-ออกเพียงด้านเดียว
– การตรวจวัดอุณหภูมิที่ประตูทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัย
– การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
– มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์
– มีเจ้าหน้าที่ตรวจ กำกับการลงลอยกระทงเพื่อเว้นระยะห่าง
– ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้าอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา