พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนองแวง
พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น​ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา
โดยมีจำนวนเงินกฐินพระราชทาน เป็นเงิน 1,108,687.25 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็บบาทยี่สิบห้าสตางค์)

โดยการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยความสำคัญและภารกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัย
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยชมรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดที่จัดงาน จะได้มีส่วนร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อเป็นการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้คงอยู่สืบไป สร้างความสมานสามัคคี ความร่วมมือในการจัดงานของหน่วยงานต่างๆ สร้างคุณค่าแก่ชุมชนและประเทศชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสนี้ หลังเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คณะผู้บริหารได้พบปะพูดคุย กับชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.​ ขอนแก่น เพื่อให้แนวทางในการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการเรียนระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วย​

โดยมหาวิทยาลัยจะอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ ​พระอารามหลวง​ในจังหวัดสตูล​ เป็นครั้งที่​ 42​ ต่อไป