ประชุมการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

การเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดประชุมการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยพระมหาสัณห์ภิชญ์  สุทฺธมโน หัวหน้ากองงานเลขานุการ วัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุลเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจังหวัดขอนแก่น อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดและฝ่ายพิธีการ สำนักพระพุทธศาสนา  สถานีตำรวจภูธร  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อบจ.  เทศมนตรีนครขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น และตัวแทนจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์) โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting

ข่าว : บุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว ฝ่ายอุทยานการศึกษา  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง