กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.  ร่วมสืบสาน​ รักษา​ ทำนุ​บำรุงพระพุทธศาสนา​ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา​ ประจำปี​ 2565​  จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา​ ประจำปี​ 2565​ (16/02/65) ​ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา​ และสืบสาน​ รักษาวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทย​

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก โดยมีเหตุการณ์สำคัญในทางพุทธศาสนา คือเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นคือ เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธโดยมิได้  นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น และในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการ อุดมการณ์ วิธีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก การจัดงานทำบุญเวียนเทียนฟังธรรมวันมาฆบูชานั้น ยังเป็นการทำให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำบุญมีจิตใจที่อ่อนโยน มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการทำบุญสร้างทานบารมี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา  ที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  อันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทยสืบต่อไป

โดยกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเช้า​ ณ​ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านข้างหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน​ ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก​ ของมหาวิทยาลัย​ มีพิธีสำคัญคือ​ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​
การบรรยายธรรม​ และพิธีเวียนเทียน​รอบหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน ถวายเป็นพุทธบูชา​ ทั้งนี้มี​ ศ.ดร.​วิจิตร​ ศรีสอ้าน​ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ เป็นประธานในพิธี​ มี​ รศ.ดร.มานิตย์​ จุมปา​ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ​ รักษาการแทนอธิการบดี​ พร้อมด้วยรองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานทุกฝ่าย​ ผู้บริหาร​ เจ้าหน้าที่​ ของมหาวิทยาลัย​เข้าร่วมพิธี

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป  สร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป

ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่าของไทย และเรียนรู้พิธีการสำคัญทางศาสนาและเกิดการปฏิบัติตนให้เหมาะสมแห่งคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต

สามารถชม วิดีโอภาพงาน ได้ที่ YouTube : https://youtu.be/N34xGkSHVvM

บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว : หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (22 กุมภาพันธ์ 2565)  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก : นายธีระพล ศรีเป๊ะบัว  สถานสื่อสารองค์กร