สีไทยโทน….เสน่ห์สีโบราณของคนไทย

          ถ้าโลกของเรามีแค่สีขาวและสีดำ เมืองคงขาดสีสันในการดำเนินชีวิต แท้ที่จริงแล้ว “สีไทยโทน” สร้างขึ้นและมีการใช้มาตั้งแต่สมัยก่อน เห็นได้จากงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยที่มีสีสันสวยงาม แม้เวลาผ่านมานับร้อยปี แต่สีของภาพจิตรกรรมบนฝาผนังยังคงงดงามไม่เสื่อมคลาย           “สี” เป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งของงานทัศนศิลป์ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการแสดงอารมณ์ …

Read More

ลายไทย : พุ่มข้าวบิณฑ์

 ลายไทย เป็นแขนงหนึ่งของวิชาศิลปะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ลวดลายต่างๆที่ถูกรังสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ตั้งตระหง่านอยู่ในแต่ละภูมิภาคของไทย ซึ่งลวดลายต่างๆ จะให้ความรู้สึกอ่อนช้อย งดงาม นุ่มนวล เป็นลักษณะนิสัยของคนไทย จึงมีการสืบสานและวางแผนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  “ลาย” ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายว่า รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่ง ประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญ ลักษณะเป็นแบบซ้ำๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเนื่องกันไป มีทั้งลายแบบธรรมชาติและลายแบบประดิษฐ์ใช้เขียน ปั้น หรือแกะสลัก จึงแบ่งความหมายของลายไทยตามลักษณะวิธีการสร้างสรรค์ได้ …

Read More