กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศ.กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ศ.เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร              สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการ                                   

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม               คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์                คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา                  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน                   คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทะเสน                คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก                      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์                  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย                       คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา                       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ                  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์                    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค                         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้จัดการ

คุณวรนิธิ์ สมุทรวนิช                           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช