การส่งบทความ

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้เขียน (โดยผู้ประสานงาน) สามารถส่งต้นฉบับบทความ (Manuscript) ในรูปแบบของไฟล์ MS Word ได้ทางอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

E-mail address: stjoe@stou.ac.th

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบการได้รับต้นฉบับบทความผ่านผู้ประสานงานทางอีเมล์ ภายในเวลา 3 วันทำการ และหากผู้ประสานงานไม่ได้รับการแจ้งตอบใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2503-3571 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ (Manuscript) 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ (ไฟล์ PDF)

ตัวอย่าง Template Paper (ไฟล์ MS Word)

ตัวอย่าง Template Title Page (ไฟล์ MS Word)