การสมัครสมาชิก

ผู้สนใจทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกของ วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช โดยติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 0-2504-8196 หรืออีเมล stjoe@stou.ac.th