กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงใน วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยมีกระบวนการกลั่นกรองบทความ 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาเบื้องต้น โดยกองบรรณาธิการพิจารณาบทความด้านวิชาการของ วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1.1) เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเศรษฐศาสตร์หรือไม่

1.2) เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารหรือการประชุมวิชาการอื่นใด

1.3) เป็นบทความที่มีรูปแบบ (Format) ตรงตามที่วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาเพื่อตอบรับการตีพิมพ์บทความลงใน วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

2.1) เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ

2.2) เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ ในขณะเดียวกันผู้ส่งบทความก็จะไม่ทราบข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิเช่นกัน (Double-blind peer review)

2.3) ผู้เขียน (โดยผู้ประสานงาน) อาจมีการปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหรือกองบรรณาธิการ หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการให้กับทางกองบรรณาธิการแล้ว

2.4) กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

(Click เพื่อดูภาพขยาย)