วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

(Sukhothai Thammathirat Journal of Economics: STJOE)

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Journal of Economics: STJOE) ISSN: 1905-422X เป็นวารสารวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีมาตรฐานและได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลงานทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติโดยภาพรวม

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับบทความทางวิชาการที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการอื่นใด มีลักษณะเป็นบทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทความในลักษณะอื่นที่มีความเหมาะสมต่อการตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาบทความ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ของวารสารแบ่งออกเป็นรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตเนื้อหา

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช ครอบคลุมเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การทดลอง เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาชนบท เศรษฐมิติและการประยุกต์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเศรษฐศาสตร์

กำหนดการพิมพ์เผยแพร่

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)  โดยมีรูปแบบการเผยแพร่เป็นตัวเล่มวารสาร (Hard Print) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

ค่าธรรมเนียม

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีนโยบายในการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ และผู้เสนอบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช แล้ว กองบรรณาธิการจะจัดส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ และตัวเล่มวารสารฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ให้กับผู้ประสานงาน จำนวน 1 ชุด

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่างๆ ใน วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัว และเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้นๆ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความ เนื้อหา ข้อมูล และสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำบทความส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อไปเผยแพร่ต่อ หรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อนเท่านั้น