ติดต่อสอบถาม

บรรณาธิการ

อ.ดร.เฉลิมพล จตุพร

E-mail address: Chalermpon.Jat@stou.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 0-2504-8302   เบอร์โทรสาร: 0-2503-3571

ผู้จัดการ

คุณวรนิธิ์ สมุทรวนิช

E-mail address: Worrani.Sam@stou.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 0-2504-8196   เบอร์โทรสาร: 0-2503-3571

สำนักงาน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์: 0-2504-8196-9   เบอร์โทรสาร: 0-2503-3571

E-mail address: stjoe@stou.ac.th