วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2560)

หน้าปก

สารบัญ

บทความวิจัย 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี SET50 

          จักรวาล ศรียุกต์นิรันดร์ และวรรณกิตติ์ วรรณศิลป์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
          สุภัทฌา สุธาสันติรักษ์ และอภิญญา วนเศรษฐ

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ “ทักษิณารัถย์”
          กันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ, ฐิตาภรณ์ สระแก้ว, เนาวาฟ หลีสหัด, พัชนี แก้วฉาย และวาสนา สุวรรณวิจิตร

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างช่วงก่อนและหลังการใช้มาตรการลดภาษี: กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
          วีณา ยาหน่าย และมนูญ โต๊ะยามา

บทความวิจารณ์หนังสือ

เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลือก] จากเรื่อง Economics: The User’s Guide
     พอพันธ์ อุยยานนท์