หน้าแรก

  • 1. คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-18_15.48.16
  • 2. แผนภูมิกระเแสงาน (Flow Chart) สำหรับขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-18_15.48.16
  • 3. ผลงานที่ต้องใช้สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)   ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์ | 2562-08-05_09.38.28
  • 4. ผลงานที่ต้องใช้สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.)   ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์ | 2562-08-05_09.37.44
  • 5. ผลงานที่ต้องใช้สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.)   ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์ | 2562-08-05_09.37.14
  • 6. ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑   ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์ | 2562-06-13_13.47.03
  • 7. ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒   ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์ | 2562-06-13_13.47.54
  • 8. ข้อยังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๖๑   ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์ | 2562-06-13_13.49.51
  • 9. เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ (ก.พ.อ. ๐๓)   ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์ | 2562-06-13_13.56.07
  • 10. แบบประเมินผลของงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์ | 2562-06-27_14.36.26