ติดต่องานเลขานุการกิจสภาวิชาการ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ

สถานที่ติดต่อ
งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์
0-2504-7508 / 0-2504-7510
เบอร์โทรสาร
0-2503-3563
E-mail address
stou.academic@gmail.com
รายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
1. นางสวิชญา ชื่นเจริญ
2. นางสาวสุภาวดี หันตะคุ
3. นางสาวสรารัตน์ แหวนเงิน
4. นายณัฐนนท์ จันทรศักดิ์