คำถามที่พบบ่อย

 •   (1) เอกสารประกอบการสอน (สำหรับตำแหน่ง ผศ.) หรือ เอกสารคำสอน (สำหรับตำแหน่ง รศ.) ต้องทำกี่วิชา ต้องทำทุกวิชาที่สอนหรือไม่ ต้องทำของรายวิชาที่สอนย้อนหลังกี่ปี
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-24_13.31.19
 •   (2) ในการขอตำแหน่ง รศ.จะยื่นหนังสือ หรือ ตำรา เป็นผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นรายวิชาเดียวกับเอกสารคำสอนได้หรือไม่
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-24_13.30.48
 •   (3) ในการขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. หรือ รศ. หรือ ศ. ต้องยื่นผลงานวิจัยกี่เรื่อง
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-24_13.33.44
 •   (4) ผลงานวิจัยที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีส่วนร่วมในงานไม่ถึงร้อยละ 50 สามารถนำมาใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งได้หรือไม่
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-24_13.39.34
 •   (5) ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (เช่น ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ) ที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีส่วนร่วมในงานไม่ถึงร้อยละ 50 สามารถนำมาใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งได้หรือไม่
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-24_13.39.05
 •   (6) กรณีผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมี Proceedings ซึ่งตีพิมพ์เฉพาะ Abstract เท่านั้น จะสามารถนำมายื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งได้หรือไม่
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-24_13.41.35
 •   (7) บทความวิจัยที่ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและได้รับการตอบรับ (Accept) ไว้ตีพิมพ์แล้ว สามารถนำมายื่นขอกำหนดตำแหน่งได้หรือไม่
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-24_13.46.38
 •   (8) งานวิจัยบางเรื่องที่มีผู้ทำวิจัยร่วมด้วย แต่ไม่สามารถติดต่อมาร่วมลงนามได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา | 2560-07-24_13.55.14