คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประธาน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)
ลำดับ ตำแหน่งในคณะกรรมการ สาขาวิชา / ความเชี่ยวชาญ ชื่อ - สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุการปรับปรุงข้อมูล
1 ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีรศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์
2562-08-05_09.33.22
2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา
2560-07-24_11.15.43
3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุดาศิริ วศวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา
2560-07-24_11.16.07
4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มนุษยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรรจา สุวรรณทัต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา
2560-07-24_11.16.32
5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา
2560-07-24_11.19.28
6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา
2560-07-24_11.20.12
7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา
2560-07-24_11.22.09
8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา
2560-07-24_11.22.46
9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รัฐศาสตร์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป นาย ชวนิจ วงศ์จรรยา
2560-07-24_11.25.51
10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาการจัดการ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป นาย ณัฐนนท์ จันทรศักดิ์
2562-08-05_09.34.23