หลักการและเหตุผล

               สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โดยมีมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง                การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการค้นคว้าและหาคำตอบโดยการใช้กระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ                สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเก็บรวบรวมบทคัดย่อ (Abstract) วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระขึ้น เพื่อให้นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้น ตรวจสอบ ศึกษาและค้นคว้าความรู้ได้ต่อไป

   ลิขสิทธิ์โดย

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02 504 8512-7
Copyright © 2016 - School of Liberal Arts - Sukhothai Thammathirat Open University. All Right Reserved