• นายสายวิทย์ สุธรรมวิรัตน์
 • 2559
 • นางสาวปาณิศา ศรีหิรัญ
 • 2558
 • นางสาวนฤมล เกรียงเกษม
 • 2556
 • นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ
 • 2556
 • นางฐิติญา จันทพรม
 • 2556
 • นางสาวพรเพ็ญ คำนูณวัฒน์
 • 2556
 • นางสาวนฤมล เกรียงเกษม
 • 2555
 • นางสาววิภา สุวรรณชัยสกุล
 • 2555
 • นางจุฑารัตน์ เจริญชัยชนะ
 • 2555
 • นางสาวนราภัทร เพชรมณี
 • 2554
 • นางสาวขวัญเรือน พุ่มโพธิ์
 • 2554
 • นางสาวรัตนาภรณ์ หลุมเพ็ต
 • 2554
 • นางสาวสาริณี อำมาตย์วงศ์
 • 2554
 • นายศรัณย์ พินิจพะระ
 • 2554
จำนวนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่พบ38เรื่อง
Copyright © 2016 - School of Liberal Arts - Sukhothai Thammathirat Open University. All Right Reserved