ชุดฝึกอบรม

เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านศักยภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีในประเทศไทย

----------------------------------------------------

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านศักยภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีในประเทศไทย เป็นหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเว็บสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสตรี วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและเนื้อหาสาระในหลักสูตร ฝึกอบรมผ่านเว็บชุดนี้พัฒนามาจากการสำรวจความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีในการได้รับการพัฒนา เรื่อง การศักยภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระเพิ่มเติมและออกแบบการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการวัดประเมินผลการฝึกอบรมให้เหมาะสม สำหรับนำไปใช้ฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ที่มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

----------------------------------------------------

:: Enter site | เข้าสู่สาระการอบรม ::

*****************************************************************