ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยท่านสามารถ โอนเงินทำบุญ 1) กรณีเป็นเงินสด ส่งที่ กองคลัง …

Read More

มสธ. “พลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จาก”อาชีพสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 และ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “พหุวัฒนธรรม ไร้พรมแดน : ส่งเสริมสู่ระดับชาติ สร้างสรรค์สู่ระดับโลก” (Multicultural …

Read More

นางถนอม คงยิ้มละมัย ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2561

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร ประจำปี 2561” สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  “ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี” นางถนอม  คงยิ้มละมัย เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2487 สัญชาติ  ไทย …

Read More

นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2565

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร ประจำปี 2565 ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  สาขาคหกรรมศิลป์ “การแกะสลักผักผลไม้” นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา  เกิดเมื่อวันที่ …

Read More

อบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดการอบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”  ณ ห้องประชุมศุขสวัสดิ …

Read More

สำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมโครงการงานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เดินทางไปที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม เพื่อประสานงานสร้างความร่วมมือจัดการฝึกอบรบด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางไปที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เข้าพบนางสาวพัสสรณ์สิริ ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และอาจารย์พิรุณ …

Read More

งานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มสธ. “ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ (11 เม.ย. 66)  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดงานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2566 “ ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 โดยในการจัดงานครั้งนี้  ศ.ดร.วิจิตร …

Read More

5 อาหารเหนือสุดแสนลำ ที่ต้องไม่พลาด

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะรู้แล้วว่าศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือมีวัฒนธรรมร่วมหรือคล้ายคลึงมาจากอาณาจักรล้านนาในอดีต อาหารพื้นเมืองของภาคเหนือก็ได้รับวัฒนธรรมร่วมอยู่ด้วย โดยอาหารพื้นเมืองภาคเหนือจะมีปัจจัยที่ทำให้อาหารพื้นเมืองแตกต่างจากภาคอื่นเลยนั้นคือสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เนื่องจากที่ตั้งของภาคเหนือตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็จะเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่และเป็นป่าทึบ อาหารพื้นเมือง ของภาคเหนือจะมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยมีผักเป็นส่วนประกอบหลัก ลักษณะเด่นของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ โดยเอกลักษณ์ของอาหารเหนือก็คือ อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมใส่น้ำตาล แต่อาหารนั้นจะได้จากส่วนผสม ที่นำมาทำอาหารก็คือ ผัก โดยนำผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มาเป็นส่วนประกอบ ยกตัวอย่างเช่น ผักแค บอน หยวกกล้วย ผักหวาน เป็นต้น …

Read More

เครื่องแต่งกายพื้นเมืองชาวเหนือ

เครื่องแต่งกายแบบพื้นเมืองของภาคเหนือ เป็นตัวบ่งบอกของคนในแต่ละถิ่น สำหรับในเขตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ในอดีต ที่เป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่และครอบคลุมไปใน ๔ ประเทศได้แก่ ไทย , เมียนมาร์ (พม่า) , ลาว , และจีน ในปัจจุบัน ดังนั้นคนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น ไทยวน …

Read More

ประวัติที่มาของ ฟ้อนที

     ฟ้อนที (ฟ้อนร่ม) โดยคำว่า “ที” หมายถึง ร่ม เป็นภาษาไต (ไทใหญ่,ไทลื้อ) ใช้เรียกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฟ้อนทีจะมีการแสดงในหลายจังหวัด ในภาคเหนือและมีความแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดฟ้อนทีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนิยมใช้รูปทรงสวยและใช้อุปกรณ์ประกอบการรำและลีลาในการรำ เป็นผลงานจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดแสดงในงานนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ …

Read More