งานอุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับงานกองกลาง จัดโครงการ อุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ ร่วมแสดงในสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี ศิลปะและการสาธิตอาหารท้องถิ่นเมืองนนท์ขึ้น …

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

วันนี้เวลา 10.00 น. (27 กรกฎาคม 2565 )สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรองศาตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล …

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ปี 2565 ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. …

Read More

กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมสืบสาน รักษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่13 และ 14 ก.ค. 65) …

Read More

ความเป็นมาของกฐินพระราชทาน

กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                การถวายผ้ากฐินเป็นการถวายทานที่กำหนดกาลแน่นอนไว้ในวินัยปิฎก คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน …

Read More

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รักษาการเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ พระเทพวิสุทธิคุณ พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พระสงฆ์ 46 รูป สามเณร 163 รูป หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน …

Read More

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พระสงฆ์ 21 รูป  สามเณร  126 …

Read More

โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “สินค้าดี วิถีวัฒนธรรม การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ. นนทบุรี

📌เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สินค้าดี วิถีวัฒนธรรม การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ. นนทบุรี โดยมีนักเรียนและผู้สนใจเข้าอบรม จำนวน 30 คน โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ การทำผ้าบาติกและเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ …

Read More